Algemene trainings- en coachingsvoorwaarden

De algemene trainings- en coachingsvoorwaarden worden gebruikt voor alle relevante projecten, trainingen en workshops van De Vechtschool.

U kunt deze hieronder doorlezen of hier downloaden (pdf).
Versie: 1 januari 2016

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op relevante overeenkomsten met De Vechtschool.

Artikel: 1 Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Vechtschool onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van De Vechtschool) aan De Vechtschool een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan De Vechtschool verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, premaster en masterclasses zoals vermeld in de trainingsgids en op de website van De Vechtschool, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.

Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen De Vechtschool en een potentiële deelnemer aan een Training/Opleiding waarin de leerdoelen van een training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de Training/Opleiding en is een voorwaarde voor deelname daaraan.

Startmoment van de training/opleiding: het Persoonlijk Doelstellend Gesprek.

Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en De Vechtschool gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met De Vechtschool tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Training/opleiding
De overeenkomst tussen De Vechtschool en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door De Vechtschool rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door De Vechtschool aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2 Opdracht
De overeenkomst tussen De Vechtschool en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door De Vechtschool opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door De Vechtschool van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van De Vechtschool zijn niet bindend totdat tussen Partijen terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De Vechtschool is gerechtigd:
a) het trainings- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;

b) de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

c) bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

d) de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

4.2 Voor zover door De Vechtschool uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Vechtschool zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal De Vechtschool in overleg met Opdrachtgever - of vice versa - streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als De Vechtschool hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

4.3 Duur en afsluiting van een onderzoek
a) Offertes voor onderzoek van De Vechtschool zijn onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel (van De Vechtschool) omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.

b) Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is De Vechtschool gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor het onderzoek indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. De Vechtschool is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen;

c) De Vechtschool kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

d) Een overeenkomst voor onderzoek wordt altijd aangegaan voor een minimum termijn en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders overeengekomen is een dergelijke overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien meerdere (herhalings)metingen zijn overeengekomen terwijl geen bepaalde termijn is afgesproken waarbinnen die zouden plaatsvinden, geldt een maximum termijn van 24 maanden waarbinnen in elk geval een (herhalings)meting dient te zijn opgestart;

e) Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek de (herhalings)meting niet is opgestart door De Vechtschool, ondanks dat de Opdrachtgever daartoe door De Vechtschool in de gelegenheid is gesteld, zal De Vechtschool het tarief voor de (herhalings)meting factureren aan de Opdrachtgever. De prijs van een niet verrichte herhalingsmeting is, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatste in rekening gebrachte (herhalings)meting;

f) Indien nog (herhalings)metingen openstaan geldt de factuurdatum voor de laatst gezonden (herhalings)meting tevens als start van een nieuwe termijn als bedoeld in 4.3d.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

5.1 Training/opleiding door de opdrachtgever
a) De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren;

b) Bij annulering van de training/opleiding tot 1 werkdag voor aanvang van de training/opleiding wordt opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer in alle gevallen eenmaal kosteloos doorgeboekt naar een andere uitvoering van de training/opleiding of overgeboekt een andere training/opleiding binnen 1 jaar na datum van de annulering;

c) Bij trainingen/opleidingen waarbij een persoonlijk doelstellend gesprek plaatsvindt, gelden de volgende regels met betrekking tot het verzetten van dat gesprek:
Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van De Vechtschool;

Verzetten van het persoonlijk doelstellend gesprek is mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok;

Verzetten van het persoonlijk doelstellend gesprek na verkregen toestemming van De Vechtschool is kosteloos tot 2 dagen vóór het doelstellend gesprek, ongeacht de startdatum van de trainings- of opleidingsblok. Bij verzetten binnen 2 dagen voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok worden de kosten van dit 2e gesprek in rekening gebracht.

d) In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding;

e) De annuleringsregeling voor arrangementen behorende bij trainingen/opleidingen zijn afwijkend en worden vermeld door De Vechtschool in de bevestigingsbrief voor deelname aan een training/opleiding aan opdrachtgever.


5.2 Opdracht en/of onderzoek door de opdrachtgever
a) De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum;

b) Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 5.2b in rekening gebracht;

c) Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden;

d) Bij annulering of wijziging tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden;

e) Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed;

f) In afwijking van artikel 5.2b kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie;

g) In afwijking van artikelen 5.2b tot en met 5.2f geld voor consumenten het herroepingsrecht: binnen twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst, doch meer dan twee weken voor de aanvang van de training, is annulering kosteloos.

h) De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.


5.3 Coaching
a) Annulering van coaching door de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 5 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos;

b) Bij annulering of wijziging tussen 5 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht;

c) Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 6: Annulering of wijziging door De Vechtschool

De Vechtschool heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan De Vechtschool betaalde bedrag.

Artikel 7: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan De Vechtschool wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen en houden van het persoonlijk doelstellend gesprek redelijkerwijze, zulks naar het uitsluitende oordeel van De Vechtschool, nog mogelijk is.  Deze bepaling laat onverlet het recht van De Vechtschool op grond van artikel 6. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 8: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website https://www.devechtschool.nl.

Artikel 9: Betaling training/opleiding en opdrachten 

9.1. De Vechtschool brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door De Vechtschool aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door De Vechtschool aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals “last minutes” geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

9.2. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9.3. Indien de Opdrachtgever de door De Vechtschool gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is De Vechtschool steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van De Vechtschool op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

9.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is De Vechtschool gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

10.1 De Vechtschool heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van De Vechtschool. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van De Vechtschool. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door De Vechtschool uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij De Vechtschool, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

11.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van De Vechtschool, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij De Vechtschool tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Vechtschool houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Overname van personeel
De werknemers van De Vechtschool zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van De Vechtschool mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vechtschool, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers van De Vechtschool in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 De Vechtschool spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat De Vechtschool in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van De Vechtschool vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van De Vechtschool. De Vechtschool kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

13.2 De Vechtschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

13.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,- excl. BTW.

13.4 Voor zover krijgskunst, sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met De Vechtschool gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. De Vechtschool sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

13.5 Iedere aansprakelijkheid van De Vechtschool voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.6 De Vechtschool zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

a) Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;

b) Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie;

c) De Vechtschool is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 14: Persoonsregistratie

14.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door De Vechtschool strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

14.2 De onderzoeksgegevens die door De Vechtschool bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan De Vechtschool tevens toestemming aan De Vechtschool voor het gebruik door De Vechtschool van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 3 omschreven doel.

14.3 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van De Vechtschool en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen De Vechtschool en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Twentete Enschede.

***