Algemene advertentievoorwaarden

De algemene advertentievoorwaarden worden gebruikt voor advertentie uitingen, persoons- en organisatieprofielen op de verschillende Online Media van De Vechtschool.

U kunt deze hieronder doorlezen of hier downloaden (pdf).
Versie: 1 oktober 2015

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene advertentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van De Vechtschool aan de Opdrachtgever en iedere Overeenkomst tussen De Vechtschool en de Opdrachtgever met betrekking tot het plaatsen van Advertenties op de Media van De Vechtschool, alsook op overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door De Vechtschool worden uitgevoerd. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

1.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een derde zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt door De Vechtschool uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Vechtschool en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen nemen.

2 Prioriteit

2.1 Op iedere aanbieding en offerte van De Vechtschool, iedere opdracht van Opdrachtgever en iedere Opdrachtbevestiging, iedere Overeenkomst, alsook op de overige door De Vechtschool in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten zijn tevens van toepassing de voorwaarden zoals opgenomen in de desbetreffende Opdrachtbevestiging;

2.2 In geval van strijdigheid tussen de verschillende toepasselijke voorwaarden geldt, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de volgende rangorde:
a) de specifieke voorwaarden die partijen voor een concrete Overeenkomst zijn overeengekomen, zoals genoemd in artikel 2.1;

b) de onderhavige algemene voorwaarden.

3 Definities

3.1 De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):
a) Advertentieruimte: de ruimte die voor plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd in de Media. Advertentieruimte word uitgedrukt in aantallen pixels en bytes, positie en periode van plaatsing;

b) Advertenties: uitingen van welke aard dan ook waaronder, maar niet beperkt tot, bekendmakingen, aankondigingen, reclames, persoons- en/of organisatieprofielen, die in de Media worden opgenomen en al het ondersteunende materiaal. Onder 'Advertenties' worden tevens Plusproposities en Target Mailings verstaan. Onder ‘plaatsing van Advertenties’ wordt dan ook mede verstaan het uitvoeren van een Pluspropositie of een Target Mailing;

c) Groepsmaatschappij: een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;

d) Online Media: door De Vechtschool op of via haar Website uitgegeven elektronische media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot e-mail nieuwsbrieven;

e) Opdrachtbevestiging: de door De Vechtschool aan Opdrachtgever per brief of per e-mail verstrekte bevestiging van een opdracht van Opdrachtgever;

f) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan De Vechtschool. De term ‘Opdrachtgever’ omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt;

g) Overeenkomst: iedere aanbiedingen en offerte van De Vechtschool aan de Opdrachtgever en iedere rechtsgeldig getekende overeenkomst tussen De Vechtschool en de Opdrachtgever;

h) Target Mailing: de per e-mail aan een geselecteerde groep personen verstuurde mailing bijvoorbeeld om informatie onder de aandacht te brengen;

i) Website(s): het geheel van webpagina's, software en databases waarop of via welke de Online Media worden gepubliceerd.

4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Alle door De Vechtschool gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De Vechtschool behoudt zich het recht voor een opdracht van Opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren. Overeenkomsten komen eerst tot stand door verzending van een Opdrachtbevestiging door De Vechtschool of door de feitelijke uitvoering door De Vechtschool van een opdracht van Opdrachtgever.

4.2 Alle door De Vechtschool in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie met betrekking tot haar producten en diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijzen, aantallen, gewichten, omvang, kwaliteit, is naar beste weten verstrekt en dus niet bindend. De in een Opdrachtbevestiging genoemde informatie is leidend.

4.4 Indien Opdrachtgever direct of indirect namens een adverteerder optreedt, staat Opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de Overeenkomst door deze adverteerder.

5 Duur van de overeenkomst

5.1 De datum waarop de Overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de Opdrachtbevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door De Vechtschool voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht van Opdrachtgever.

5.2 De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengt bij het verstrijken van de overeengekomen looptijd, tenzij partijen een specifieke einddatum zijn overeengekomen. Indien partijen geen looptijd zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten voor de duur van twaalf maanden met automatische verlenging.

5.3 Bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een Overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.


6 Verplichtingen partijen

6.1 Opdrachtgever zal De Vechtschool steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, waaronder tijdige, volledige en juiste aanlevering van de Advertentie(s), bedrijfsgegevens en bankgegevens. Opdrachtgever neemt daarbij de door De Vechtschool gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen in acht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem opgegeven gegevens of inlichtingen.

6.2 Opdrachtgever zorgt voor de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de relevante plaatsingsgegevens, indien die niet (volledig) zijn vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtgever geeft de plaatsingsgegevens uiterlijk voor de reserveringsdeadline van de betreffende Media aan De Vechtschool door.

6.3 Indien Opdrachtgever de Advertentie(s) niet plaatsingsgereed aanlevert, is De Vechtschool gerechtigd naar eigen keuze:
a) Zelf de Advertentie(s) aan te passen en plaatsingsgereed te maken, waarbij de door De Vechtschool gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn;

b) De Advertentie(s) terug te zenden aan Opdrachtgever, teneinde Opdrachtgever de mogelijkheid te bieden om zelf het advertentiemateriaal aan te passen. Opdrachtgever kan De Vechtschool niet houden aan een tijdige plaatsing indien de Advertentie(s) niet plaatsingsgereed is aangeleverd. De Vechtschool zal zich hiertoe wel inspannen.

6.4 Indien Opdrachtgever de Advertentie(s) of de plaatsingsgegevens niet tijdig aanlevert, is De Vechtschool gerechtigd verdere plaatsing te weigeren, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van de Overeenkomst verschuldigd is.

6.5 Waar de dienst van De Vechtschool eruit bestaat om Opdrachtgever in staat te stellen om zelf een Advertentie te plaatsen in een van de Online Media, dan is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren, en regelmatig actualiseren en controleren van de Advertentie.

6.6 Bij Online Media streeft De Vechtschool er naar dat de Website beschikbaar is voor (bevoegde) bezoekers. De Vechtschool garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig
beschikbaar zal zijn. De Vechtschool behoudt zich het recht voor om:
a) De Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;

b) Onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. De Vechtschool is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website, ongeacht de oorzaak daarvan. De Vechtschool garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.

6.7 Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst rust bij Opdrachtgever, indien dergelijke misverstanden hun oorzaak vinden in door De Vechtschool niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen opdrachten, Advertenties, (plaatsings-)gegevens of andersoortige mededelingen van of namens Opdrachtgever.

7 Uitbreiding

7.1 Indien Opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze wenst uit te breiden, kan Opdrachtgever De Vechtschool daartoe schriftelijk of telefonisch verzoeken. Voor zover De Vechtschool instemt met de uitbreiding, stuurt zij Opdrachtgever een aangepaste Opdrachtbevestiging.

7.2 Het tarief dat op de in het voorgaand lid bedoelde uitbreiding van toepassing is, is het door De Vechtschool op het moment van totstandkoming van de uitbreiding van de Overeenkomst gehanteerde tarief. Op de oorspronkelijke hoeveelheid Advertentieruimte blijft echter wel het oorspronkelijke tarief van toepassing.

8 Advertentie

8.1 De Vechtschool is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Advertenties. Voor iedere Advertentie staat Opdrachtgever er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of De Vechtschool. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat iedere Advertentie:

a) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes;

b) juist,volledig en actueel is;

c) geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met goede zeden, smaak of openbare orde;

d) geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden bevat;

e) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van De Vechtschool of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens De Vechtschool of derden.

8.2 Het is Opdrachtgever enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze de volgende anonieme metadata te verzamelen:

a) clicks;

b) hoe vaak de Advertentie is bekeken (views);

c) gebruikte schermresolutie;

d) gebruikte browser;

e) gebruikt besturingssysteem;

f) welk deel van de Advertentie is bekeken. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook andere informatie te verzamelen waaronder, maar niet beperkt tot, informatie ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de Websites van De Vechtschool en haar dochterondernemingen, en niet publieke gegevens zoals IP-adressen.

8.3 Opdrachtgever zal De Vechtschool volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in dit artikel 8 door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal De Vechtschool verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die De Vechtschool in verband daarmee ondervindt.

8.4 De Vechtschool behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van Advertenties te weigeren of de inhoud of vormgeving van een reeds geplaatste Advertentie naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat Advertenties strijdig zijn met deze algemene voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of
dat er sprake is van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties.

8.5 In geval De Vechtschool een Advertentie op voornoemde gronden weigert of verwijdert, is zij gerechtigd Opdrachtgever de door De Vechtschool gemaakte kosten en gederfde inkomsten in rekening te brengen.


9 (Intellectueel) eigendom
9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Media, de Website, en alle andere door De Vechtschool ter beschikking gestelde software, bestanden, materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij De Vechtschool of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de Overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

9.2 Indien en voor zover de dienst van De Vechtschool eruit bestaat om Opdrachtgever door gebruik van de software van De Vechtschool of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf een Advertentie te plaatsen in de Online Media, dan verleent De Vechtschool aan Opdrachtgever het
niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om de Advertentie te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.

9.3 Door het plaatsen op de Website of anderszins beschikbaar stellen aan De Vechtschool van Advertenties, plaatsingsgegevens, teksten, beelden, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen, verleent Opdrachtgever aan De Vechtschool een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie in de Media of op de Website. Opdrachtgever
garandeert dat hij bevoegd is om deze toestemming te verlenen. De Vechtschool zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden.

10 Tarieven

10.1 Voor iedere Overeenkomst en de daarin overeengekomen Advertentieruimte gelden telkens de tarieven die door De Vechtschool op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden
gehanteerd. Het concrete tarief is mede afhankelijk van de soort Media en de Soort Advertentie.

10.2 Tarieven en staffels gelden uitsluitend voor advertentiemateriaal van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om derden te laten profiteren van de voor Opdrachtgever geldende
tarieven en staffels door advertentiemateriaal van Opdrachtgever te combineren met advertentiemateriaal van derden. Derde in de zin van dit artikel is iedere andere natuurlijke- en rechtspersoon dan Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever kan De Vechtschool afwijkingen van deze bepaling toestaan. De Vechtschool zal in ieder geval toestaan dat Opdrachtgever advertentiemateriaal van derden voor de toepassing van de tarieven en staffels combineert met
advertentiemateriaal van Opdrachtgever indien de derde een Groepsmaatschappij is van Opdrachtgever.

10.3 Het staat De Vechtschool vrij met Opdrachtgever afwijkende tarief- en staffelafspraken te maken waaronder tarief- en staffelafspraken gebaseerd op een verwacht volume. Afwijkende tarief- en staffelafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen en zijn maximaal twaalf (12) maanden geldig tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever het volume
waarop dergelijke afwijkende afspraken zijn gebaseerd niet realiseert binnen de daarvoor gestelde termijn of andere voorwaarden voor de afwijkende tarief- en staffelafspraken anderszins niet nakomt, is De Vechtschool gerechtigd om op basis van nacalculatie alsnog de standaard tarieven en staffels conform haar dan geldende tariefkaart(en) in rekening te brengen.

10.4 De Vechtschool behoudt zich het recht voor de tarieven en de daarmee verband houdende gegevens op een tariefkaart te herzien. Indien een dergelijke tariefherziening ook geldt voor de reeds verstrekte opdrachten voor zover deze nog niet geplaatst of bevestigd zijn, heeft Opdrachtgever het recht het nog niet geplaatste of bevestigde deel van de opdracht zonder bijbetaling te annuleren.

10.5 Alle tarieven zijn in euro en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

10.6 De Vechtschool hanteert een onderscheid tussen voorkeurswensen ten aanzien van plaatsingen en concrete, expliciete afspraken ten aanzien van plaatsingen. Voor voorkeurswensen brengt De Vechtschool geen extra vergoeding in rekening. Voorkeurswensen van Opdrachtgever ten aanzien van plaatsingen zullen daarom nimmer gelden als voorwaarde voor de Overeenkomst als zodanig. De Vechtschool zal zich inspannen zoveel mogelijk rekening houden met voorkeurswensen, maar kan daartoe niet worden gehouden.


11 Facturatie en betaling
11.1 De Vechtschool factureert bij aanvang van de Overeenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. De Vechtschool kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door De Vechtschool.

11.2 Opdrachtgever is gehouden facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

11.3 Het staat De Vechtschool vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden
overeengekomen.

11.4 Indien Opdrachtgever voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

11.5 De Vechtschool is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van De Vechtschool aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. De Vechtschool is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

11.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is De Vechtschool vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Indien betaling in termijnen is overeengekomen worden bij niet-tijdige betaling van een termijn tevens alle nog niet opeisbare termijnen  onmiddellijk opeisbaar. De Vechtschool is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat alle termijn(en) zijn voldaan. Indien De Vechtschool besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van Opdrachtgever. De kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.

11.7 Aan de hervatting van de dienstverlening na opschorting kan De Vechtschool financiële en andere voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een vergoeding om de dienstverlening te heractiveren.

12 Tussentijdse beëindiging

12.1 Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de andere partij, ook na een schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na verloop van die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

12.2 Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. De toepasselijkheid van artikel 7:408 leden 1 en 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 De Vechtschool heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien zij de Media waarop de Overeenkomst betrekking heeft stopt.

12.4 Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is De Vechtschool enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever.

12.5 Annulering door Opdrachtgever van enige opdracht of reservering is niet mogelijk tenzij partijen uitdrukkelijk de mogelijkheid tot annulering en een termijn daarvoor zijn overeengekomen. Annulering is in dat geval enkel mogelijk binnen de overeengekomen termijn. In geval van tijdige annulering door Opdrachtgever heeft De Vechtschool de keuze om Opdrachtgever de reeds betaalde vergoeding terug te geven.

13 Overmacht

13.1 In geval De Vechtschool door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft De Vechtschool het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de Overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende Advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is De Vechtschool verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door De Vechtschool ingeschakelde derden, en ingeval van Online Media, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

13.3 Indien de periode van overmacht op grond van artikel 13.1 langer duurt dan twee (2) maanden, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. De Vechtschool heeft vervolgens de keuze om Opdrachtgever voor zover relevant reeds betaalde vergoedingen terug te geven.


14 Aansprakelijkheid en klachten

14.1 De aansprakelijkheid van De Vechtschool uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever onder de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald aan De Vechtschool.

14.2 De Vechtschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van Advertenties in de Media dienen binnen dertig (30) dagen na publicatie van de Advertentie schriftelijk aan De Vechtschool ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

14.4 Indien een Advertentie niet conform de afspraken uit de Overeenkomst is geplaatst en/of zichtbaar is, kan Opdrachtgever – naar keuze van De Vechtschool – slechts aanspraak maken op herplaatsing van de Advertentie of vermindering van de prijs, voor zover:

a) de Advertentie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden;

b) niet uit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijkt dat de schade voor risico is van Opdrachtgever.

15 Vertrouwelijkheid

15.1 Opdrachtgever zal alle informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van De Vechtschool verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de Overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van deze Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Opdrachtgever tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

16 Privacy

16.1 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, mag Opdrachtgever (persoons)gegevens van derden, waartoe Opdrachtgever door of in verband met de Overeenkomst toegang krijgt of die door of in verband met de Media openbaar zijn gemaakt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden:
a) te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie;

b) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

16.2 Opdrachtgever zal conform het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet op geen enkele wijze:
a) toegang verkrijgen, of pogen te verkrijgen, tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van gebruikers van de Websites;

b) gegevens opslaan, of pogen op te slaan, in de randapparatuur van de gebruikers van de Websites, zonder voorafgaand de vereiste toestemming voor de desbetreffende handeling te hebben verkregen.

16.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in dit artikel 16 en alle toepasselijke weten regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in elk geval de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever zal De Vechtschool volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van nietnaleving door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel 16 of van enig wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. Opdrachtgever zal De Vechtschool verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die De Vechtschool in verband daarmee ondervindt.

16.4 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever zonder aanmaning of een andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd Euro) per overtreding, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven een afzonderlijke overtreding oplevert. Deze boete komt De Vechtschool toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van De Vechtschool, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

16.5 De Vechtschool verwerkt persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) Opdrachtgever. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en om de desbetreffende personen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van De Vechtschool. Als de desbetreffende personen geen prijs stellen op deze informatie, kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan de bovenin deze voorwaarde genoemde adres of via de gegevens welke op https://www.devechtschool.nl staan.


17 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
17.1 Alle eventuele geschillen die uit de met De Vechtschool gesloten Overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Enschede.

17.2 Op deze algemene voorwaarden, alsook op aanbiedingen, offertes, Opdrachten,  Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten tussen De Vechtschool en Opdrachtgever, alsook op de overige door De Vechtschool in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18 Diversen

18.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door De Vechtschool aangepast worden. De Vechtschool adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken op https://www.devechtschool.nl.


***